ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ


Δρ. Ελευθέριος Μηλιόπουλος

Ιατρός - Παθολογοανατόμος - Ογκολόγος
Διδάκτωρ Νευροπαθολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρώην Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση



Site logo

Η ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ



Ένα κύτταρο μετατρέπεται σε καρκινικό όταν στα γονίδιά του συσσωρεύονται μεταλλαγές, που σχετίζονται με την αύξηση, την διαφοροποίηση και την επιβίωσή του. Τα γονίδια αυτά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: στα πρωτο-ογκογονίδια (proto-oncogenes) και στα αντιογκογονίδια ή ογκοκατασταλτικά γονίδια (Tumor suppressor genes). Κι οι δύο κατηγορίες γονιδίων απαντούν φυσιολογικά στα κύτταρα και συμμετέχουν στη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου.

Τα πρωτο-ογκογονίδια συμμετέχουν σε όλες εκείνες τις διαδικασίες, που οδηγούν το κύτταρο στην αύξηση και τη διαίρεση, ενώ τα ογκοκατασταλτικά γονίδια συμβάλλουν στην καταστολή των λειτουργιών αυτών. Η συνισταμένη, επομένως, των δύο αυτών διαδικασιών διατηρεί σε ισορροπία τη διαίρεση και την αύξηση ενός κυττάρου.

Όταν από κάποια αιτία τα πρωτο-ογκογονίδια και τα αντιογκογονίδια μεταλλαχθούν, τότε καθίστανται υπεύθυνα για τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των κυττάρων.

Τα μεταλλαγμένα πρωτο-ογκογονίδια συνήθως μεταπίπτουν σε ογκογονίδια, τα οποία χαρακτηρίζονται από υπερπαραγωγή των πρωτεϊνών που κωδικοποιούν ή από υπερβολική αύξηση της ενεργητικότητάς τους. Αντιθέτως, τα αντιογκογονίδια συμμετέχουν στην καρκινογένεση.

Μέχρι σήμερα έχουν διαπιστωθεί περίπου 100 ογκογονίδια, τα οποία συμπεριφέρονται ως επικρατή, μια και μπορούν να μετασχηματίζουν τα κύτταρα παρουσία των φυσιολογικών αλληλομόρφων τους. Τα ογκοκατασταλτικά γονίδια συμπεριφέρονται ως υποτελή γονίδια. Προστατεύουν το κύτταρο από τη δράση των ογκογονιδίων, ακόμη και αν υπάρχουν με τη φυσιολογική τους δομή μόνο στο ένα χρωμόσωμα.